Algemene voorwaarden

Art. 1 DEFINITIES

  • Algemene Voorwaarden: deze algemene verkoopsvoorwaarden van Progress Group;
  • Klant: de natuurlijke persoon die de Overeenkomst ondertekent of de rechtspersoon in wiens naam een vertegenwoordiger of volmachtdrager de Overeenkomst ondertekent in het kader van zijn/haar beroepsactiviteiten;
  • Producten: alle producten te koop aangeboden door Progress Group, waaronder doch niet beperkt tot werkkleding, werkhandschoenen, werkschoenen, hoofdbescherming, oog-en gezichtsbescherming, producten inzake hygiëne en netheid en ademhalingsbescherming;
  • Progress Group: Progress Group BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Smallandlaan 29 bus B, 2660 Antwerpen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0533.902.846 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen);
  • Showroom: de fysieke showroom van Progress Group met adres te 2660 Antwerpen, Smallandlaan 29B;
  • Online service / Webshop / Online store: website en online winkel van Progress Group op het domein progressgroup.shop of progressgroup.be;
  • Overeenkomst: de orderbevestiging uitgaande van Progress Group ter bevestiging van een bestelling van Producten gedaan door de Klant via e-mail, telefoon, webshop of anderszins.

Art. 2 ALGEMEEN

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op iedere offerte, bestelling, orderbevestiging en factuur tussen Progress Group en de Klant. De op het moment van bestelling van kracht zijnde Algemene Voorwaarden van Progress Group zijn van toepassing op iedere verkoop en levering van Producten door Progress Group. Indien er een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst bestaat tussen de Klant en Progress Group, heeft deze wat betreft de bepalingen die erin zijn opgenomen voorrang. Voor het overige blijven de Algemene Voorwaarden van toepassing. De Klant erkent voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en aanvaardt ze. De algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing, tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk van wordt afgeweken.

Art. 3 ORDERBEVESTIGING; BESCHRIJVING PRODUCTEN

Prijsopgaves zijn steeds vrijblijvend, gelden ten titel van inlichting en binden Progress Group als dusdanig niet.

Behoudens andersluidend dwingend recht, verbindt elke door de Klant gedane bestelling Progress Group pas na bevestiging van de bestelling door middel van het verzenden van een orderbevestiging per e-mail door Progress Group aan de Klant. De definitieve beschrijving van de te leveren Producten en de definitieve prijs is opgenomen in de orderbevestiging. De door Progress Group bezorgde illustraties, beschrijvingen en andere aanduidingen, productfiches of andere documenten, worden enkel ter inlichting gegeven.

Art. 4 PRIJZEN EN BETALING

De Producten worden de Klant aangerekend tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld op de orderbevestiging. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd, zijn de door Progress Group vermelde prijzen excl. taksen, BTW (exclusief de webshop, waar de prijzen, vanwege retailklanten, inclusief btw zijn), verpakkingskosten, verzekeringskosten en transport-en verzendingskosten. Deze kosten worden door Progress Group afzonderlijk vermeld en zijn deze steeds ten laste van de Klant.

De Klant verbindt zich ertoe om uiterlijk bij de orderbevestiging de correcte facturatiegegevens aan Progress Group te bezorgen. Uiterlijk op het ogenblik van levering van de Producten, zal Progress Group een factuur aan de Klant bezorgen.

Facturen van Progress Group dienen te worden geprotesteerd binnen de acht (8) dagen na factuurdatum bij gebreke waarvan de facturen als definitief worden aanvaard. Behoudens afwijkende bepaling, is de factuur van Progress Group betaalbaar uiterlijk veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum in de valuta opgegeven in de factuur.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is de Klant vanaf deze datum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag volgens de wettelijke interestvoet overeenkomstig de Wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties zoals van tijd tot tijd gewijzigd, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. Elke laattijdige betaling door de Klant geeft Progress Group tevens het recht om een administratieve kost van twaalf (12)% van het factuurbedrag aan te rekenen, met een minimum van honderdvijfentwintig (125) euro. Deze administratieve kost blijft verschuldigd bij (laattijdige) betaling van de factuur in hoofdsom. Bovendien zal bij laattijdige betaling van een factuur Progress Group de levering van alle op dat ogenblik bestelde maar nog niet geleverde Producten aan de Klant kunnen opschorten tot algehele betaling van de opeisbare facturen. Ook kan Progress Group in dergelijk geval de ophaling in de Showroom van alle op dat ogenblik bestelde maar nog niet geleverde producten verbieden. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten, zullen door de Klant worden gedragen.

Art. 5 WIJZIGINGEN EN ANNULATIE

Wijzigingen door de Klant na de orderbevestiging zullen enkel worden doorgevoerd indien Progress Group hiermee uitdrukkelijk schriftelijk instemt en de Klant aanvaardt dat Progress Group alle bijkomende prijsaanpassingen en kosten ten gevolge van deze wijziging integraal aan de Klant kan doorrekenen.

Annulatie van een bestelling door de Klant na de orderbevestiging is enkel mogelijk met uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Progress Group.

Art. 6 LEVERING

De Klant beschikt over de mogelijkheid om de Producten fysiek op te halen in de Showroom. Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, verbindt de Klant zich ertoe om de Producten in de Showroom op te halen binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na de datum van de orderbevestiging. Indien de Klant in gebreke blijft de Producten tijdig op te halen, beschikt Progress Group over het recht maar niet de verplichting om de Producten te leveren aan de Klant en alle daarbij horende kosten integraal door te rekenen aan de Klant.

Behoudens wanneer de Klant de Producten fysiek wenst op te halen in de Showroom, worden de Product geleverd door hetzij een koerierdienst, hetzij in het geval van een bestelling met grote omvang via het transport van Progress Group. In voorkomend geval worden de Producten  geleverd aan de Klant op het adres dat door de Klant is medegedeeld. De Klant is verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijke bezorging van de Producten op het opgegeven bezorgadres en op het door Progress Group meegedeelde tijdstip mogelijk is.  De Klant is verplicht de gekochte Producten af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd. Indien de Klant de Producten niet in ontvangst kan nemen, is de Klant verplicht om deze te komen ophalen in de Showroom binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na de leveringsdatum.

Indien de Klant de Producten uiteindelijk niet (tijdig) komt ophalen in de Showroom of de Producten kunnen niet afgeleverd worden aan de Klant, zullen de kosten en het risico van de opslag van de Producten door Progress Group volledig ten laste van de Klant zijn. 

Alle leveringstermijnen zijn indicatief waardoor enige vertraging in de levering van de Producten geen aanleiding kan geven tot boetes, schadevergoedingen of annulering van de bestelling.

Art. 7 CONTROLE, KLACHTEN EN GEBRUIK

De Klant verbindt zich ertoe om de geleverde Producten bij de levering of indien toepasselijk, bij de ophaling in de Showroom, in ontvangst te nemen en te onderzoeken of deze overeenstemmen met hetgeen werd overeengekomen in de orderbevestiging. De Klant is verplicht bij levering of indien toepasselijk, bij ophaling voor aanvaarding af te tekenen of te doen aftekenen door een vertegenwoordiger van de Klant. Door deze ondertekening wordt de Klant geacht de geleverde of opgehaalde Producten te aanvaarden, en bevestigt de Klant dat de levering volledig is, conform de orderbevestiging, en worden alle zichtbare gebreken gedekt.

Klachten in verband met hoeveelheid en/of niet-overeenstemming met de orderbevestiging dienen onverwijld bij levering (in geval van zichtbare gebreken) dan wel uiterlijk binnen de acht (8) dagen na datum van levering (in geval van verborgen gebreken) aan Progress Group worden gemeld per aangetekend schrijven met vermelding van de relevante gegevens (o.a. nummer leverbon en factuurnummer), bij gebreke waaraan Progress Group elke klacht als onontvankelijk mag beschouwen. Klachten na deze periode kunnen onder geen enkel beding resulteren in het niet moeten betalen of uitstellen van betaling van de factuur door de Klant.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat, op straffe van verval van de aansprakelijkheid in hoofde van Progress Group, in ieder geval de termijn waarbinnen de rechtsvordering dient ingesteld te worden ter vaststelling van een verborgen gebrek van Progress Group, twee (2) maanden bedraagt, te rekenen vanaf de veruiterlijking van het verborgen gebrek. Indien klachten ontvankelijk en gegrond worden bevonden, beperkt de verplichting van Progress Group zich tot het vervangen of herstellen van de Producten (naar keuze van Progress Group) en kan de schade maximaal gelijk zijn aan de verkoopprijs van de verkochte Producten.

De Klant verbindt zich er toe om de Producten steeds te onderhouden en te gebruiken volgens de mee geleverde instructies en/of handleidingen. Enige klachten voortvloeiende uit het niet correct volgen van deze instructies en/of handleidingen, het abnormaal gebruik van de Producten, wijziging van de Producten door de Klant, gebruik van de Producten in een omgeving die niet aan de voorschriften voldoet of herstellingen door een andere partij dan Progress Group worden door Progress Group onontvankelijk beschouwd.

In geval van een ontvankelijke klacht door de Klant, kan de Klant hieraan geen recht ontlenen om de betaling en/of de nakoming van een andere verplichting of een andere Overeenkomst met Progress Group op te schorten. De vervaldag van de factuur wordt niet uitgesteld.

Art. 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD EN OVERDRACHT VAN RISICO

Alle Producten blijven eigendom van Progress Group tot volledige betaling van alle factuurbedragen, inclusief kosten, interesten en schadevergoeding. Het risico op de Producten wordt overgedragen op het ogenblik van de levering of de ophaling van de Producten door de Klant of een vertegenwoordiger van de Klant in de Showroom.

Art. 9 AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

De aansprakelijkheid van Progress Group is beperkt tot schade van de Klant die het rechtstreeks gevolg is van een zichtbaar of verborgen gebrek van de geleverde Producten en/of van zware fout of bedrog van Progress Group. Voor zover Progress Group bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan Progress Group op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortvloeiend uit de fout (met uitzondering van zware fout of opzet) in hoofde van deze derde. Progress Group is m.b.t. de schade aan derden welke haar oorzaak vindt in een zichtbaar of verborgen gebrek aan de geleverde Producten slechts aansprakelijk ten belope van maximum de verkoopprijs van de geleverde Producten. De aansprakelijkheid van Progress Group is uitgesloten voor gevolgschade, immateriële schade, lichamelijke schade, gederfde winst of bedrijfsschade van de Klant.

Indien van toepassing kan de Klant aanspraak maken op de door de producent van de Producten geboden fabrieksgarantie. Bijkomend geeft Progress Group enkel de garantie dat de Producten overeenstemmen met hetgeen vermeld in de orderbevestiging.

Art. 10 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN; BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Alle intellectuele eigendomsrechten van welke aard ook (waarbij inbegrepen maar niet beperkt tot designs, logo’s, ontwerp, tekeningen, etc.) met betrekking tot de (“customized”) Producten blijven te allen tijde eigendom van Progress Group.

Progress Group zal de persoonsgegevens van de Klant verwerken volgens toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonlijke gegevens. Progress Group bevestigt en de Klant erkent dat deze persoonlijke gegevens kunnen gebruikt worden voor klantenbeheer, facturatie en voor de uitvoering van haar verbintenissen onder de Overeenkomst. De persoonsgegevens die door de Klant worden verschaft kunnen eveneens worden aangewend voor informatie- of promotiecampagnes door Progress Group. De Klant kan op elk moment en kosteloos verzoeken deze gegevens te bekijken en te wijzigen. Als de Klant geen commerciële informatie van Progress Group wenst te ontvangen, of als de Klant het gebruik van zijn persoonsgegevens voor informatie of promotiecampagnes en andere directe marketingdoeleinden door Progress Group wenst te beëindigen, moet de Klant Progress Group hiervan op de hoogte stellen.

Art. 11 ONTBINDING

Progress Group heeft het recht om de Overeenkomst te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, mits voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de Klant in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, (ii) bij staking van betaling, (de aanvraag van) een faillissement door de Klant of indien de Klant zich in een procedure van reorganisatie bevindt, of (iii) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant. In geval van ontbinding behoudt Progress Group zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten en schade die Progress Group heeft geleden door deze ontbinding en worden alle vorderingen van Progress Group op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

Art. 12 OVERMACHT

Progress Group is niet verantwoordelijk voor niet-nakoming van haar verbintenissen ingeval van overmacht (hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot ongevallen, terroristische aanslagen, stakingen, lock-out, brand, epidemieën, pandemieën en vertragingen bij leveranciers). De contractuele verplichtingen van Progress Group worden opgeschort tot het geval van overmacht ophoudt te bestaan. Indien het geval van overmacht gedurende meer dan drie (3) maanden voortduurt, zijn Progress Group en de Klant gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen zonder schadevergoeding.

Art. 13 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen de Klant en Progress Group zijn onderworpen aan Belgisch recht. Alle geschillen van welke aard ook, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen (afdeling Antwerpen).

Art. 14 VOORWAARDEN VOOR ONLINE SERVICE

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Progress Group BV. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Progress Group BV ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0533.902.846. Progress Group biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze site beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en mededelingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar is via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken of diensten gebruiken. Indien deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Onze webshop wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

§1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons toestemming hebt gegeven om staat u een van uw minderjarige gezinsleden toe om deze site te gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen of virussen of codes van destructieve aard verzenden.

Een overtreding of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

§2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment service aan iemand om welke reden dan ook te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en omvat; (a) verzending via verschillende netwerken en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van aansluitende netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

§3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet juist, onvolledig of niet actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te controleren.

§4 - WIJZIGINGEN IN DE DIENST EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht om op elk moment de Service (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

§5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleurweergave van uw computermonitor nauwkeurig is.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht om elk product op elk moment stop te zetten. Elke aanbieding voor een product of dienst die op deze site wordt gedaan, is ongeldig waar dit verboden is.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

§6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

§7 - OPTIONELE TOOLS

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle hebben en geen controle of input hebben.

U erkent en stemt ermee in dat we toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop tools worden geleverd door de relevante externe leverancier(s).

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

§8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

§9 - OPMERKINGEN VAN DE GEBRUIKER, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verzendt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), gaat u ermee akkoord dat we te allen tijde, zonder beperking, alle opmerkingen die u naar ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. We zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te behandelen; (2) om een ​​vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud te controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op enig recht van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op een andere manier misleiden over de oorsprong van opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

§10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw indiening van persoonlijke informatie via de online winkel wordt beheerst door ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

§11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op elk moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst) .

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief zonder beperking, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of verversingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website, om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

§12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze zullen of kunnen worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet zullen beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scraping; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het overtreden van een van de verboden toepassingen.

§13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen, vertegenwoordigen of rechtvaardigen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik of onvermogen om de service te gebruiken op eigen risico is. De service en alle producten en diensten die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

Progress Group, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers zijn in geen geval aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de service of producten die zijn verkregen met behulp van de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs indien op de hoogte gesteld van de mogelijkheid ervan. Omdat in sommige rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

§14 - VRIJWARING

U stemt ermee in Progress Group en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarin ze door verwijzing zijn opgenomen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

§15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden van Service, heeft een dergelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.

§16 - BEINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als u naar ons eigen oordeel faalt, of we vermoeden dat u hebt gefaald, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u bijgevolg de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

§17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het nalaten van ons om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedieningsregels die door ons op deze site of met betrekking tot De Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen , mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden uitgelegd in het nadeel van de opsteller.

§18 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent acceptatie van die wijzigingen.

§19 - CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via contact@progressgroup.shop