ALGEMENE VOORWAARDEN

Kunst. 1. DEFINITIES

 

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Verkoopvoorwaarden van Progress Group;
Klant: de natuurlijke persoon die de Overeenkomst ondertekent of de rechtspersoon in wiens naam een vertegenwoordiger of volmachthouder de Overeenkomst ondertekent in het kader van zijn/haar beroepsactiviteiten;
Producten: alle door Progress Group te koop aangeboden producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werkkleding, werkhandschoenen, werkschoenen, hoofdbescherming, oog- en gelaatsbescherming, hygiëne- en reinheidsproducten en ademhalingsbescherming;
Progress Group: Progress Group BV, besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Smallandlaan 29 B, 2660 Antwerpen, ingeschreven in het RPR Antwerpen onder nummer 0533.902.846 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen);
Showroom: de fysieke showroom van Progress Group met adres te 2660 Antwerpen, Smallandlaan 29B;
Online service / Webshop / Online winkel: website en webshop van Progress Group op het domein progressgroup.be;
Overeenkomst: de door Progress Group verstrekte orderbevestiging ter bevestiging van een bestelling van Producten door de Klant via e-mail, telefoon, webshop of anderszins.


Kunst. 2 ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op elke offerte, bestelling, orderbevestiging en factuur tussen Progress Group en de Klant. De Algemene Voorwaarden van Progress Group die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing op elke verkoop en levering van Producten door Progress Group. Indien er een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst bestaat tussen de Klant en Progress Group, prevaleert deze ten aanzien van de daarin opgenomen bepalingen. Voor het overige blijven de Algemene Voorwaarden van toepassing. De Klant erkent de Algemene Voorwaarden vooraf te hebben gelezen en aanvaardt. Algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

 

Kunst. 3 ORDERBEVESTIGING; PRODUCTEN BESCHRIJVING

 

Offertes zijn steeds vrijblijvend, dienen ter informatie en binden Progress Group als zodanig niet. Tenzij dwingend recht anders bepaalt, is een door de Klant geplaatste bestelling voor Progress Group pas bindend na bevestiging van de bestelling door middel van het verzenden van een orderbevestiging per e-mail door Progress Group aan de Klant. De definitieve omschrijving van de te leveren Producten en de uiteindelijke prijs zijn opgenomen in de orderbevestiging. De door Progress Group verstrekte afbeeldingen, beschrijvingen en andere aanduidingen, productfiches of andere documenten worden louter ter informatie verstrekt.

 

Kunst. 4 PRIJZEN EN BETALING

 

De Producten worden aan de Klant aangerekend tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld op de orderbevestiging. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de door Progress Group vermelde prijzen exclusief belastingen, BTW (exclusief de webshop, waar de prijzen, verschuldigd aan retailklanten, inclusief BTW zijn), verpakkingskosten, verzekeringskosten en transport- en verzendkosten. Deze kosten worden door Progress Group apart vermeld en zijn steeds voor rekening van de Klant.

De Klant verbindt zich ertoe Progress Group uiterlijk bij de orderbevestiging de juiste facturatiegegevens te bezorgen. Uiterlijk op het moment van levering van de Producten zal Progress Group de Klant een factuur bezorgen.

Progress Group facturen dienen binnen de acht (8) dagen na factuurdatum te worden geprotesteerd, bij gebreke waarvan de facturen als definitief worden aanvaard. Tenzij anders bepaald, is de factuur van Progress Group uiterlijk veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum betaalbaar in de valuta vermeld op de factuur. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is de Klant vanaf deze datum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag volgens de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties zoals van tijd tot tijd gewijzigd, waarbij elke begonnen maand als een volledige maand telt. Elke laattijdige betaling door de Klant geeft Progress Group tevens recht op het aanrekenen van een administratieve kost van twaalf (12)% van het factuurbedrag, met een minimum van honderdvijfentwintig (125) euro. Deze administratieve kost blijft verschuldigd in geval van (laattijdige) betaling van de factuur in hoofdsom. Bovendien kan Progress Group in geval van laattijdige betaling van een factuur de levering van alle op dat moment bestelde maar nog niet aan de Klant geleverde Producten opschorten tot de volledige betaling van de verschuldigde facturen. In een dergelijk geval kan Progress Group ook het afhalen in de Showroom verbieden van alle producten die op dat moment zijn besteld maar nog niet zijn geleverd. Alle kosten die voortvloeien uit de gerechtelijke afdwinging, met inbegrip van advocaatkosten, zijn voor rekening van de Klant.

 

Kunst. 5 WIJZIGINGEN EN ANNULERING

 

Wijzigingen die door de Klant na de opdrachtbevestiging worden aangebracht, worden slechts doorgevoerd indien Progress Group hiermee uitdrukkelijk schriftelijk instemt en de Klant aanvaardt dat Progress Group alle bijkomende prijsaanpassingen en kosten als gevolg van deze wijziging volledig aan de Klant kan doorberekenen. Annulering van een bestelling door de Klant na de orderbevestiging is enkel mogelijk met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Progress Group.

 

Kunst. 6 LEVERING

 

De Klant heeft de mogelijkheid om de Producten fysiek af te halen in de Showroom. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, verbindt de Klant zich ertoe de Producten af te halen in de Showroom binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na de datum van de orderbevestiging. Indien de Klant de Producten niet tijdig ophaalt, heeft Progress Group het recht, maar niet de verplichting, om de Producten aan de Klant af te leveren en alle daaraan verbonden kosten volledig aan de Klant in rekening te brengen.

Tenzij de Klant de Producten fysiek wenst af te halen in de Showroom, worden de Producten geleverd hetzij door een koeriersdienst of, in het geval van een grote bestelling, via het vervoer van Progress Group. In voorkomend geval worden de Producten aan de Klant geleverd op het door de Klant opgegeven adres. De Klant is verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijke levering van de Producten op het opgegeven afleveradres en op het door Progress Group meegedeelde tijdstip mogelijk is. De Klant is verplicht de gekochte Producten in ontvangst te nemen op het moment dat deze aan hem worden geleverd. Indien de Klant niet in staat is de Producten in ontvangst te nemen, is de Klant verplicht deze binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na de leveringsdatum af te halen in de Showroom.

Indien de Klant de Producten uiteindelijk niet (tijdig) afhaalt bij de Showroom of de Producten niet aan de Klant kunnen worden geleverd, komen de kosten en het risico van de opslag van de Producten door Progress Group volledig voor rekening van de Klant.

Alle levertijden zijn indicatief en elke vertraging in de levering van de Producten kan geen aanleiding geven tot boetes, schadevergoeding of annulering van de bestelling.

 

Kunst. 7 CONTROLE, KLACHTEN EN GEBRUIK

 

De Klant verplicht zich de geleverde Producten bij aflevering of, indien van toepassing, bij afhalen in de Showroom in ontvangst te nemen en te onderzoeken of deze overeenkomen met hetgeen in de orderbevestiging is overeengekomen. De Klant is verplicht om bij aflevering of indien van toepassing bij het ophalen te tekenen of te laten tekenen door een vertegenwoordiger van de Klant. Door deze handtekening wordt de Klant geacht de geleverde of afgehaalde Producten te hebben aanvaard en bevestigt de Klant dat de levering compleet is, in overeenstemming met de orderbevestiging, en alle zichtbare gebreken dekt.

 

Klachten met betrekking tot de hoeveelheid en/of niet-conformiteit met de orderbevestiging dienen onmiddellijk bij levering (in geval van zichtbare gebreken) of uiterlijk binnen de acht (8) dagen na de datum van levering (in geval van verborgen gebreken) gemeld per aangetekende brief met vermelding van de desbetreffende gegevens (o.a. leveringsbonnummer en factuurnummer) bij Progress Group te worden ingediend, bij gebreke waarvan Progress Group elke klacht niet-ontvankelijk kunnen verklaren. Klachten na deze termijn kunnen in geen geval leiden tot niet-betaling of uitstel van betaling van de factuur door de Klant.

 

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat, op straffe van verval van aansprakelijkheid van Progress Group, de termijn waarbinnen een rechtsvordering moet worden ingesteld om een verborgen gebrek aan de zijde van Progress Group vast te stellen, in ieder geval twee (2) maanden te rekenen is. vanaf de uiterlijke verschijning van het verborgen gebrek. Indien klachten ontvankelijk en gegrond worden bevonden, is Progress Group verplichting beperkt tot het vervangen of herstellen van de Producten (Progress Group keuze) en mag de schade niet hoger zijn dan de verkoopprijs van de verkochte Producten.

Klant is verplicht de Producten te allen tijde te onderhouden en te gebruiken in overeenstemming met de bijgeleverde instructies en/of handleidingen. Eventuele klachten die voortvloeien uit het niet correct opvolgen van deze instructies en/of handleidingen, abnormaal gebruik van de Producten, wijziging van de Producten door de Klant, gebruik van de Producten in een omgeving die niet voldoet aan de voorschriften of reparaties door een andere partij Progress Group worden door Progress Group als ontoelaatbaar beschouwd.

 

In geval van een ontvankelijke klacht van de Klant kan de Klant hieraan geen recht ontlenen om de betaling en/of de nakoming van enige andere verplichting of Overeenkomst met Progress Group op te schorten. De vervaldatum van de factuur wordt niet uitgesteld.

 

Kunst. 8 BEHOUD VAN DE TITEL EN OVERDRACHT VAN RISICO

 

Alle Producten blijven eigendom van Progress Group tot volledige betaling van alle factuurbedragen, met inbegrip van kosten, interesten en schadevergoedingen. Het risico op de Producten gaat over op het moment van levering of afhaling van de Producten door de Klant of een vertegenwoordiger van de Klant in de Showroom.

 

Kunst. 9 AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

 

De aansprakelijkheid van Progress Group is beperkt tot schade geleden door de Klant die het directe gevolg is van een zichtbaar of verborgen gebrek aan de geleverde Producten en/of van zware fout of bedrog door Progress Group. Voor zover Progress Group in haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan Progress Group op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de fout (met uitzondering van zware fout of opzet) onder deze derde. Progress Group is slechts aansprakelijk voor schade aan derden die is veroorzaakt door een zichtbaar of verborgen gebrek aan de geleverde Producten, tot maximaal de verkoopprijs van de geleverde Producten. De aansprakelijkheid van Progress Group is uitgesloten voor gevolgschade, immateriële schade, lichamelijke schade, gederfde winst of bedrijfsschade van de Klant.

Indien van toepassing kan de Klant aanspraak maken op de fabrieksgarantie die wordt aangeboden door de fabrikant van de Producten. Daarnaast garandeert Progress Group alleen dat de Producten overeenstemmen met hetgeen in de orderbevestiging is vermeld.

 

Kunst. 10 INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN; BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

Alle intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook (waaronder maar niet beperkt tot ontwerpen, logo’s, projecten, tekeningen, etc.) op de (“aangepaste”) Producten blijven te allen tijde eigendom van Progress Group.

Progress Group zal de persoonsgegevens van de Klant verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Progress Group bevestigt en de Klant erkent dat deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor klantenbeheer, facturatie en voor de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. De door de Klant verstrekte persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor informatie- of promotiecampagnes van Progress Group. De Klant kan te allen tijde kosteloos vragen om deze gegevens in te zien en te wijzigen. Indien de Klant geen commerciële informatie van Progress Group wenst te ontvangen, of indien de Klant het gebruik van zijn persoonsgegevens door Progress Group voor informatie- of promotiecampagnes en andere direct marketingdoeleinden wenst stop te zetten, dient de Klant Progress Group hiervan op de hoogte te stellen.

Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie

 

Kunst. 11 ONTBINDINGSOVEREENKOMST

 

Progress Group heeft het recht de Overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder rechterlijke machtiging, behoudens voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, in de volgende gevallen: (i) indien de Klant tekortschiet in de (tijdige en behoorlijke) nakoming van een of meer verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst, (ii) in geval van staking van betaling, (aanvraag van) faillissement door de Klant of indien de Klant zich in een reorganisatieprocedure bevindt, of (iii) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) het vermogen van de Opdrachtgever. In geval van ontbinding behoudt Progress Group zich het recht voor vergoeding te vorderen van de kosten en schade die Progress Group als gevolg van deze ontbinding heeft geleden en worden alle vorderingen van Progress Group op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

 

Kunst. 12 OVERMACHT

 

Progress Group is niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van haar verplichtingen in geval van overmacht (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ongevallen, terroristische aanslagen, stakingen, lock-out, brand, epidemieën, pandemieën en vertragingen bij leveranciers). Progress Group contractuele verplichtingen worden opgeschort totdat het geval van overmacht ophoudt te bestaan. Indien het geval van overmacht langer dan drie (3) maanden voortduurt, zijn Progress Group en de Klant gerechtigd de Overeenkomst zonder schadevergoeding te ontbinden.

 

Kunst. 13 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 

Deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen de Klant en Progress Group zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen, van welke aard ook, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank Antwerpen (afdeling Antwerpen).

 

 

Kunst. 14 VOORWAARDEN VOOR ONLINE DIENST

 

OVERZICHT

 

Deze website wordt geëxploiteerd door Progress Group BV. Doorheen de site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar Progress Group BV-register onder nummer 0533.902.846 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen).

Progress Group biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site voor u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en mededelingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, gaat u akkoord met onze “Service” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief die aanvullende algemene voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar is via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en/of bijdragers aan de inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door enig deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, heeft u geen toegang tot de website en kunt u geen diensten gebruiken. Indien deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

Onze winkel wordt gehost op BigCommerce. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

 

§1 – ONLINE WINKELVOORWAARDEN

 

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om sta al uw minderjarige gezinsleden toe om deze site te gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot copyrightwetten).

U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden.

Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

 

§2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

 

We behouden ons het recht voor om op elk moment service aan wie dan ook te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en (a) transmissies via verschillende netwerken kan omvatten; en (b) veranderingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. .

De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

 

§3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

 

Wij zijn niet verantwoordelijk als de op deze site ter beschikking gestelde informatie niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is alleen bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen.

 

§4 – WIJZIGINGEN AAN DE DIENST EN PRIJZEN

 

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

 

§5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN

 

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten hebben mogelijk beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op uw computermonitor nauwkeurig zal zijn.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elke aanbieding voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

 

§6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTUREER- EN ACCOUNTINFORMATIE

 

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie onmiddellijk bij te werken, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

 

§7 – OPTIONELE HULPMIDDELEN

 

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen toezicht houden en geen controle of input hebben.

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang verlenen tot dergelijke tools “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar” zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel voor uw eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden geleverd door de relevante externe aanbieder (s).

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

 

§8 – LINKS NAAR DERDEN

 

Bepaalde inhoud, producten en services die beschikbaar zijn via onze Service, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor enig ander materiaal, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die worden uitgevoerd in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

 

§9 – GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE INDIENINGEN

 

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verzendt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk ‘opmerkingen’), gaat u ermee akkoord dat we op elk moment, zonder beperking, alle opmerkingen die u naar ons stuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. Wij zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om op eventuele opmerkingen te reageren.

We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken vaststellen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden. .

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van een derde partij, inclusief copyright, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website zouden kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e ‑ mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op een andere manier misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

 

§10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

 

Op uw indiening van persoonlijke gegevens via de online winkel is ons Privacybeleid van toepassing.

 

§11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

 

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst) .

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of verversingsdatum worden toegepast in de Service of op enige gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

 

§12 – VERBODEN GEBRUIK

 

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te verzoeken onwettige handelingen uit te voeren of daaraan deel te nemen; (c) het schenden van internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, in diskrediet brengen, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze zullen of kunnen worden gebruikt en die de functionaliteit of werking van de Dienst of van een gerelateerde website, andere websites of internet zullen beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishen, pharmen, voorwendsels, spideren, crawlen of scrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen wegens overtreding van het verboden gebruik.

 

§13 – AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

We kunnen niet garanderen, verklaren of garanderen dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van, of het onvermogen om gebruik te maken van de service, voor uw eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd ‘zoals ze zijn’ en ‘zoals beschikbaar’ voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet, inclusief alle geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zullen Progress Group, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de Dienst of producten die zijn aangeschaft met behulp van de Dienst, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de Dienst of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Dienst, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die door de wet is toegestaan.

 

§14 – VRIJWARING

 

U stemt ermee in om Progress Group en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze bevatten door middel van verwijzing, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

 

§15 – SCHEIDBAARHEID

 

In het geval dat wordt bepaald dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden. service, heeft een dergelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele andere overige bepalingen.

 

§16 – BEËINDIGING

 

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden na beëindiging van deze overeenkomst van kracht.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als u naar ons eigen oordeel er niet in slaagt, of wij vermoeden dat u heeft gefaald, om aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden te voldoen, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen. tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

 

§17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST

 

Als wij er niet in slagen enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen. , mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden uitgelegd tegen de opstellers van de overeenkomst.

 

§18 – WIJZIGINGEN IN ALGEMENE VOORWAARDEN

 

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

 

§19 – CONTACTGEGEVENS

 

Vragen over de Servicevoorwaarden kunnen naar ons worden gestuurd via contact@progressgroup.be